ایمیل شما

مرحله سوم : لینک را در اختیار شخصی که میخواهید آن را بخواند قرار دهید

مرحله دوم : بعد از ساخت لینک آن را کپی کنید

مرحله اول : یادداشت خود را نوشته و روی ساخت یادداشت کلیک کنید